Všeobecné obchodní podmínky

dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Dodavatel:

Tomáš Vamberský, Fimberk 1010, 53973 Skuteč, IČ: 74834321, DIČ: CZ8205203314

Nebude-li v jednotlivých bodech předmětné smlouvy o dílo stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi dodavatelem a objednatelem tyto všeobecné obchodní podmínky. Odchylná ujednání ve smlouvě jsou upřednostněna před těmito obchodními podmínkami. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí všech dalších uzavíraných smluv, které na tyto podmínky odkazují.

Vznik kupní smlouvy

 • Smlouva o dílo vzniká přijetím a potvrzením závazné objednávky objednatele dodavatelem, případně uzavřením písemné smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem. Smlouva o dílo je vyhotovena písemnou formou a je doručená druhé straně osobně, poštou, e-mailem.
 • Specifikace výrobku a rozsah dodávky je určen platnou nabídkou.
 • V případě nutnosti technických a cenových změn či upřesnění závazné objednávky objednatele, vyznačí dodavatel tyto změny a odešle je objednateli k odsouhlasení. Účinnost těchto změn a tedy i účinnost změny smlouvy o dílo vzniká až písemným potvrzením těchto změn objednatelem a potvrzením dodavatele o přijetí upravené závazné objednávky. O změně bude vyhotoven zápis a dodatek ke smlouvě. Sjednané změny mají vliv na cenu díla a na termín plnění, nebude-li dohodnuto ve změně smlouvy o dílo jinak.
 • V případě, že objednatel bude po podpisu smlouvy požadovat změnu v rozsahu cenové nabídky (počet a barevnost jednotlivých položek nebo jejich členění, doplňků, rozsah prací), je dodavatel oprávněn účtovat objednateli náklady na již objednaný materiál a práci s tím spojenou a objednatel je povinen je uhradit.
 • V případě odstoupení objednatele od smlouvy v době, kdy již probíhá její plnění (příprava výroby, objednávky na materiál atd.) je objednatel povinen uhradit veškeré prokazatelné náklady, které dodavatel již v rámci plnění vynaložil nebo bude muset vynaložit.
 • Termíny plnění smlouvy o dílo jsou závazné při splnění platebních podmínek, včasného doplnění technických parametrů a u dodávek s montáží včasné stavební připravenosti.
 • Na základě takto uzavřených smluv je dodavatel povinen dodat objednateli dílo ve sjednaném množství, termínu a za sjednanou cenu. Objednatel je povinen dílo odebrat a uhradit sjednanou cenu.

Práva a povinnosti dodavatele

 • Dodavatel se zavazuje dodat Dílo a je oprávněn realizovat jednotlivá dílčí plnění prostřednictvím třetích osob (dodavatelů); v takovém případě má však dodavatel odpovědnost za řádné plnění všech bodů Smlouvy o dílo podepsané s objednatelem.
 • Dodavatel se zavazuje, že poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost ke splnění účelu smlouvy.
 • Jakékoliv skutečnosti bránící dodavateli při plnění smlouvy sdělí dodavatel co nejrychleji objednateli a vyvine úsilí společně s objednatelem k co nejefektivnějšímu a nejrychlejšímu vyřešení problému a odstranění překážek stojících v plnění smlouvy.
 • V případě prodlení úhrady faktury za cenu Díla delší než 10 dnů, je dodavatel oprávněn provést demontáž díla. Dodavatel má v takovém případě právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s demontáží, jakož i právo na náhradu škody, která mu v důsledku nezaplacení díla vznikla.

Práva a povinnosti Objednatele 

 • Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat k řádnému plnění předmětu smlouvy. Jakékoliv problémy či nové skutečnosti týkající se závazků vyplývajících z této smlouvy objednatel neodkladně sdělí dodavateli a bude se snažit společně s ním o co nejefektivnější a nejrychlejší vyřešení této skutečnosti/problému.
 • Objednatel zajistí svoji přítomnost nebo fundovaný zástup v době zahájení montáže Díla.
 • Pro montáž díla zajistí objednatel stavební připravenost v místě montáže Díla, resp. v nejbližším jeho okolí nebudou probíhat již žádné činnosti narušující průběh montáže Díla.
 • Dodavatel nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé kvůli špatné nebo nedostatečné stavební připravenosti. O stavební připravenosti je objednatel seznámen na společné schůzce na místě montáže před zahájením Díla.
 • Objednatel je povinen na svůj náklad pojistit místo montáže Díla, zejména proti krádeži Díla, vandalství, přitom pojistnou smlouvu je povinen uzavřít před termínem montáže Díla.
 • Objednatel se zavazuje v případě bezdůvodného odmítnutí převzetí díla neprodleně zaplatit dodavateli náklady, případně též náhradu škody, které dodavateli vznikly v důsledku „marného“ předání (nemožnosti předání) díla.

Ceny a platební podmínky

 • Kupní ceny jsou určeny platnou cenovou nabídkou dodavatele. Takto stanovená cena povýšená o příslušnou sazbu DPH je pro obchodní případy, sjednané podle těchto obchodních podmínek, považována za cenu smluvní.
 • Za dílo vyráběné na zakázku zaplatí objednatel 70% ze smluvní ceny úhradou zálohové faktury vystavené dodavatelem. Doplatek ceny díla zaplatí objednatel v hotovosti, a nebo převodem, na základe vyúčtovací faktury vystavené dodavatelem. Vyúčtovací faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude v ní odečtena zaplacená záloha. Lhůta splatnosti faktur je 5 pracovních dní. Při nedodržení stanovených smluvních termínů plateb se termín realizace posouvá o prodlený čas, a nebo se práce přerušují do doby uhrazení dlužných plateb. Objednatel má právo na převzetí a užívání díla až po úplném zaplacení ceny díla. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet dodavatele nebo složením hotovosti. Dílo zůstává, až do splnění všech ze smlouvy vyplývajících závazků objednatele, ve vlastnictví dodavatele.
 • V případě prodlení úhrady konečné faktury se objednatel zavazuje mimo náhradu škody zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

Rozsah, jakost, balení díla

 • Dodavatel se zavazuje dodávat dílo ve sjednaném množství, kvalitě a zabalené způsobem, jaký je v obchodním styku pro takové dílo obvyklý. Rozsah díla je určen objednávkou objednatele nebo podepsanou Smlouvou o dílo.

Dodání díla

 • Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, je místem dodání výrobků sídlo dodavatele – sklad. U dodávek včetně montáže je místem dodání místo montáže uvedené ve smlouvě.
 • U dodávek včetně montáže objednatel zajistí nerušený přístup k místu montáže v době od 7:00 do 19:00 hodin, pokud nebude sjednáno jinak. Objednatel dále na svůj náklad zajistí pro dodavatele použití elektrické energie, zejména funkční zásuvky 230 V; objednatel umožní dodavateli vykládku komponentů z nákladního automobilu v co nejbližší vzdálenosti od místa montáže. Objednatel je povinen vyznačit veškerá vedení (el. proud, voda, plyn, odpady atd.) v místě montáže a seznámit s tím pracovníky firmy dodavatele.
 • Po dobu od dokončení montáže do úhrady ceny díla nese objednatel odpovědnost za škody na zabudované (zhotovené) věci, a to v plném rozsahu. Dojde-li k poškození nebo ke ztrátě zabudované (zhotovené) věci, je objednatel zavázán k úhradě škody dodavateli.
 • Za den dodání díla se považuje den, ve kterém dodavatel umožní objednateli nakládat s dílem v místě plnění.
 • V případě prodlení dodavatele s dodáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny části nedodaného díla (smluvní ceny) za každý den prodlení.
 • Objednatel je v případě díla dodávaného bez montáže povinen odebrat dílo ze skladu do 5 pracovních dnů od sjednaného data. Kupující je v případě prodlení odběru dílo povinen zaplatit dodavateli skladné ve výši 100 Kč/den a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny neodebraného díla za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody.
 • Objednatel při převzetí díla sepíše s dodavatelem PŘEDÁVACÍ PROTOKOL, který bude dokladem o převzetí díla. V případě dodání díla vč. dopravy dodavatelem na sjednanou adresu je objednatel povinen ve sjednané době dodání díla zajistit osobní převzetí díla, popřípadě převzetí zmocněnou osobou. K převzetí díla od dopravce je povinen kupující předložit potvrzenou závaznou objednávku (smlouvu o dílo), doklad o zaplacení, popřípadě písemné zmocnění zástupce. V případě pochybností o předložených dokladech je oprávněn dopravce dílo nevydat a náklady spojené s takto provedeným marným pokusem o dodání díla jdou k tíži objednatele.
 • Právem objednatele je dílo při převzetí rozbalit a zkontrolovat rozsah – množství a kvalitu dodaného díla. Zjistí-li rozdíly v kvalitě nebo množství, poznamená tyto skutečnosti do PROTOKOLU. V případě převzetí díla bez rozbalení a kontroly se objednatel vystavuje nebezpečí, že pozdější reklamace zjevných vad nemusí být uznána za oprávněnou. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dodáním díla.
 • U dodávek s montáží je způsob provádění dodávky a montáže stanoven ust. § 2586 a následující/občanského zákoníku. Po dokončení montáže bude provedena funkční zkouška za účasti objednatele a výrobek bude předán do užívání. V návaznosti na to bude sepsán PŘEDÁVACÍ PROTOKOL. Vady zřejmé při předání je objednatel povinen uplatnit v tomto protokolu. V případě, že objednatel nebo jeho zmocněnec tento protokol bez uvedení důvodu nepodepíší, nebo se nedostaví k ohlášenému předání a převzetí díla platí, že dílo bylo předáno dodavatelem bez závad. Předáním díla bez závad vzniká nárok dodavatele vůči objednateli na doplacení ceny za dílo ve lhůtě splatnosti, uvedené na konečné faktuře, vystavené dodavatelem.
 • Při požadavku objednatele na odložení dodávky díla nebo jeho dílčí části (je součástí CN) na pozdější termín než je smluvený termín montáže, bude protokolem provedeno předání již realizované části díla. Dodavatelem pak budou doúčtovány případné vícenáklady (např. doprava) a bude vystavena dílčí konečná faktura za realizovanou část díla, kterou je objednatel povinen v termínu splatnosti uhradit.
 • Termín dodávky díla lze změnit dle aktuálního vytížení výroby a montáží. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek (venkovní teplota pod +5 stupňů Celsia) se termín provedení díla posune na nejbližší možný termín. Termíny zhotovení a předání se dále prodlužují: dohodou smluvních stran, změnami v zadání ze strany objednatele, vznikem vyšší moci, v důsledku nepříznivých povětrnostních okolností, v důsledku stavební nepřipravenosti místa montáže díla (pokud je montáž realizovaná firmou Tomáš Vamberský). Termíny zhotovení se prodlužují přiměřeně o dobu, po kterou příčina trvá. Pokud bude termín prodloužen v důsledku stavební nepřipravenosti, termín montáže se prodlužuje až o 30 dnů po zajištění této stavební připravenosti. Termín dokončení stavební připravenosti je jeden den před nástupem na montáž.
 • Dodavatel je povinen dodat dílo objednateli pouze v případě, že má objednatel splněny všechny závazky vůči dodavateli, a to i z jiných smluvních vztahů.

Záruční lhůta – reklamace

 • Záruční lhůta na výrobky činí 24 měsíců od předání díla dodavatelem. Dodavatel odpovídá za závady způsobené vadami materiálu, popř. chybnou montáží (pokud byla montáž provedena dodavatelem).
 • Záruční lhůta na náhradní díly je 3-6 měsíců nebo po uplynutí základní záruční lhůty výrobku dle NOZ.
 • Případná změna záruční lhůty na dodaný výrobek bude zakomponována a podepsána ve Smlouvě o dílo.
 • Uplatnění práva a odpovědnost za vady výrobků a služeb se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Záruku nelze uznat: při nedbalostním nebo úmyslném poškození, nebo při neodborné nebo nedostatečné údržbě, při užívání, které se neshoduje s návodem k obsluze, na škody způsobené vnějšími vlivy jako např. působením ohně, vody, solí, zásad, kyseliny nebo působením živlů, v případě oprav nekvalifikovanými osobami, při použití dílů jiných dodavatelů, které nejsou schválené výrobcem, na díly a materiál podléhající běžnému opotřebení.
 • Dodavatel odpovídá za vady díla v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Nedojde-li k jiné dohodě, má objednatel, v případě podstatného porušení smlouvy v důsledku vady, právo na dodání náhradního díla za vadné nebo na dodání chybějícího množství díla
 • Objednatel je povinen oznámit vady díla, rozsah-množství a jiné zjevné vady při převzetí díla a skryté vady v záruční době. Později uplatněné reklamace nebude dodavatel akceptovat. Dodavatel nenese odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením, nevhodným ošetřením, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením. Vady a škody vzniklé na dílo vlastní přepravou, manipulací a montáží nelze reklamovat
 • Dodavatel rozhodne o reklamaci do 30 dnů od jejich prokazatelného oznámení objednatelem. Dílo, na které se vztahuje reklamace, bude přednostně bezplatně opraveno. Dodavatel si vyhrazuje právo k posouzení opravitelnosti díla a oprávněnosti reklamace. V případě nutnosti dlouhodobějšího posouzení, zda se jedná o oprávněnou reklamaci, poskytne dodavatel objednateli bezprostředně odpovídající náhradní díl na náklady objednatele. Ověří-li se oprávněnost reklamace, vystaví dodavatel objednateli na předmětný díl dobropis.

Odstoupení od smlouvy

 • Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

* dodavatel je v prodlení s dodáním objednaného díla v termínu delším než 30 pracovních dnů

* dodavatel je v prodlení s dodáním předmětu kupní smlouvy řádně a včas po předchozí písemné výzvě objednatele

* je-li zahájeno insolvenční řízení vůči dodavateli

 • Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

* objednatel je v prodlení 5 dnů se zaplacením zálohy z kupní ceny, popřípadě kupní ceny, není-li záloha sjednána

* je-li zahájeno insolvenční řízení vůči objednateli

* objednatel je v prodlení s převzetím díla delším než 30 dnů

 • Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.
 • Odstoupení od smlouvy dle čl. 8.2. se nedotýká povinnosti kupujícího uhradit dodavateli škodu ve formě vzniklých nákladů, ušlého zisku a smluvních pokut sjednaných ve smlouvě či stanovených těmito VOP ve prospěch dodavatele.
 • Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 90 dnů od odstoupení od smlouvy.

Ostatní ujednání

 • V jednotlivých smlouvách lze sjednat jiné obchodní podmínky. V pochybnostech však platí VOP.
 • Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušných smluv o dílo se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 2 a násl. zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy, nebo spory které vzniknou v souvislosti s některou z těchto smluv, včetně otázek platnosti smlouvy, jejího výkladu, realizace či ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících nebo s ním přímo souvisejících, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jedním rozhodcem jmenovaným předsedou společnosti Unie rozhodců České republiky, IČ 26659191. Rozhodčí řízení bude pouze písemné. Doručování se provádí dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.